KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Zapraszamy na studia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

Komunikat

Informujemy, że rejestracja na studia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 rozpocznie się 1 czerwca 2016 r.

Rejestracja

Kandydaci rejestrują się poprzez stronę internetową systemu ERK:

System Elektronicznej RejestracjiSystem Elektronicznej Rejestracji

Kierunki studiów:


Wybór uczelni i kierunku studiów jest jedną z ważniejszych decyzji w życiu. Jeśli interesujesz się roślinami i chcesz się nimi zajmować w przyszłości, nie zwlekaj — zdecyduj się na Ogrodnictwo. Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa to wiedza i nasze doświadczenie dla Ciebie.

Na kierunku Ogrodnictwo na studiach I stopnia proponujemy specjalności: Agroekologia i Ochrona Roślin, Bioinżynieria oraz Ogrodnictwo z Marketingiem. Kształcenie na II stopniu studiów obejmuje specjalności: Rośliny Warzywne, Rośliny Ozdobne, Sadownictwo i Uprawa Winorośli, Agroekologia i Ochrona Roślin oraz Bioinżynieria.

Więcej informacji znajduje się na pozostałych stronach internetowych Wydziału.


Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która łączy różne dyscypliny naukowe takie jak: genetykę, biologię, inżynierię genetyczną, mikrobiologię, medycynę, immunologię, biochemię, informatykę i inne. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, jak również w wielu gałęziach przemysłu.

Na II stopniu studenci mają do wyboru dwie specjalności: Analityka Biotechnologiczna oraz Biotechnologia Stosowana.

Rekrutacja studentów na kierunek Biotechnologia odbywa się na Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W procesie dydaktycznym Biotechnologii uczestniczy kadra naukowo-dydaktyczna z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, zajęcia są także prowadzone przez pracowników Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Fizjologii Roślin PAN i Instytutu Zootechniki PIB.

Więcej informacji znajduje się na pozostałych stronach internetowych Wydziału.


Sztuka ogrodowa to twórcza działalność obejmująca projektowanie, zakładanie i pielęgnację ogrodów, parków i terenów zieleni z wykorzystaniem właściwie dobranych roślin, często harmonijnie łączonych z elementami architektonicznymi.

Absolwenci Sztuki Ogrodowej mogą rozpocząć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo podjąć pracę w pracowniach projektowych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, w firmach developerskich oraz w administracji. Mogą zajmować się produkcją roślin ozdobnych, sprzedażą oraz marketingiem, a także kierować firmą florystyczną. Są również przygotowani do prowadzenia zajęć z hortiterapii w zespołach terapeutycznych.

Po zakończeniu tego kierunku każdy absolwent będzie posiadał szeroki wachlarz umiejętności zawodowych, aby osiągnąć sukces w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Kształcenie na tym kierunku prowadzone jest w formie studiów I i II stopnia, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Jeżeli jesteście miłośnikami ogrodów i terenów zieleni, pragniecie je upiększać i chcecie w przyszłości profesjonalnie zajmować się sztuką ogrodową to ten kierunek jest z pewnością przeznaczony dla was. Wybierzcie Sztukę Ogrodową!

Więcej informacji znajduje się na pozostałych stronach internetowych Wydziału.


Poznaj, podyskutuj i polub nas na FB!

Studia I oraz II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Proponujemy wyjątkowe studia, które nadają nową jakość tradycyjnemu zielarstwu:

 • Dajemy naszym studentom szansę na zdobycie unikatowej wiedzy o światowych zasobach roślin leczniczych, przyprawowych, kosmetycznych, kulinarnych.
 • Przedstawimy profilaktyczną i terapeutyczną rolę roślin i produktów roślinnych w diecie człowieka.
 • W doskonale wyposażonych laboratoriach nauczymy nowoczesnych metod analitycznych pozwalających ocenić jakość surowca leczniczego, która decyduje o jego skuteczności terapeutycznej.
 • Nauczymy również praktycznie stosować zaawansowane metody biotechnologiczne do wytwarzania nowoczesnych produktów o zastosowaniu prozdrowotnym i leczniczym.
 • Umożliwimy poznanie nowoczesnych narzędzi pozwalających na skuteczne działania w sferze produkcji, uszlachetniania surowca oraz logistyki, zarządzania, handlu i usług w sektorze zielarskim.
 • Zapewniamy szeroki wybór oryginalnych i niszowych przedmiotów, które pomogą rozwijać indywidualne zainteresowania.

Po I stopniu studiów możesz uzyskać certyfikaty zwiększające twoją konkurencyjność na rynku pracy:

 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w sklepach zielarsko-medycznych.
 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie integrowanej uprawy roślin.

Po studiach:

 • Jesteś przygotowany podjęcia pracy specjalisty w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania i marketingu roślinnych surowców farmakologicznych, kosmetycznych, spożywczych oraz do prowadzenia własnej działalności.
 • Jesteś przygotowany do pracy w nowoczesnych laboratoriach biotechnologicznych i analitycznych.
 • Możesz podjąć pracę w organizacjach społecznych, rządowych i prywatnych służących promowaniu zdrowia i poprawy jakości życia, a także pozyskiwaniu funduszy na rzecz takiej działalności.
 • Masz wspaniałe wspomnienia z kilku lat wypełnionych atrakcjami studenckiego życia Krakowa.

Folder informacyjny — [pobierz]

Więcej informacji znajduje się na pozostałych stronach internetowych Wydziału.


International Master of Horticultural ScienceSee also web page on International Master of Horticultural Science

We encourage you to become a student of the International Master of Horticultural Science MSc program. It is offered jointly by the Faculty of Biotechnology and Horticulture of the University of Agriculture in Krakow, Poland, the Faculty of Horticulture in Lednice of the Mendel University in Brno, Czech Rep., and the Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia.

The IMHS program provides an opportunity for studying in three Central European universities, giving a unique chance to obtain diverse and attractive educational offer and fluency in English, including specialist vocabulary. It gives the graduate of the IMHS program advantage on the highly competitive European labor market and allows carrying out high level research.

International Master of Horticultural Science studies provides qualifications and social skills essential on the global market.

More information can be found on our faculty website on IMHS, and the home IMHS webpage: www.hortmag.eu.


Environmental and Plant Biotechnology (EPB) is a unique Master's Degree program offered in English for students from around the world who wish to be in the forefront of biotechnological developments and are enthusiastic about learning in an international and multicultural team.

EPB gives the opportunity to get the knowledge in modern methods of environment preservation, reclamation and use. Students gain the experience and skills in analytical and biotechnological ways to monitor environmental changes, act for bioremediation of polluted water and reclamation of contaminated and degraded post-industrial lands, including sewage utilization and waste management.

After completing the EPB study program, graduates have skills to use a range of state-of-the-art analytical and biotechnological methods to monitor and rationally manage environmental quality. Graduates are prepared to work in industrial laboratories and research institutions utilizing biotechnological approaches. They are competent to start up business or to be recruited by administrative units and local governments, workplaces, and other entities. They are also qualified to consult industry, farmers, extension specialists, investors and policy makers in formulating appropriate Environmental Protection packages based on biotechnological methods as elements of the environment-friendly policy.


Environmental and Plant BiotechnologyFor more information, see web page on Environmental and Plant Biotechnology


Komisja Rekrutacyjna

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. 4
31-425 Kraków
studia stacjonarne i niestacjonarne
tel.: 12 662 53 18
e-mail: rekrutacja@ogr.ur.krakow.pl
godziny pracy: 10.00-14.00


Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia.

Potwierdzenie wyboru studiów w Uniwersytecie Rolniczym i złożenia świadectwa dojrzałości wraz z wymaganymi dokumentami, wynosi 7 dni od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata, informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych w miarę zwalnianych miejsc następuje co 2 tygodnie.


Dokumenty — studia I stopnia

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

– kopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa do wglądu),
– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał świadectwa do wglądu),
– podpisany wydruk podania ERK,
– kopia dowodu osobistego lub innego dokumenty potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami,
– 2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
– dowód opłaty za legitymację (patrz Opłaty).

Dokumenty kandydat składa u sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnej za rekrutację na dany kierunek studiów.

Uwaga!
Kandydaci ze "starą maturą" zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.


Dokumenty — studia II stopnia

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

– kopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa do wglądu),
– kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu),
– zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia
– podpisany wydruk podania ERK,
– kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami,
– 2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
– dowód opłaty za legitymację (patrz Opłaty).

Dokumenty kandydat składa u sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnej za rekrutację na dany kierunek studiów.


Opłaty

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie przy zakładaniu konta w systemie ERK na studia stacjonarne i niestacjonarne. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na konto Uniwersytetu Rolniczego, którego numer zostanie mu podany przez system ERK.

Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie wprowadził indeks elektroniczny. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą tylko opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) w wysokości 17 zł (siedemnaście zł) na konto 06 1060 0135 1100 0009 9990 0502 (studenci stacjonarni) lub 65 1060 0135 1100 0009 9990 0507 (studenci niestacjonarni). W tytule przelewu wpisać: opłata za legitymację, imię i nazwisko. Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS. Indeks w formie papierowej wyjątkowo może być wydany na pisemną prośbę studenta.

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I, II stopnia i doktoranckie (III stopnia) oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne — [więcej]Informacje dodatkowe

 

Informator dla kandydatów na I stopień studiów 2016/2017 — [pobierz]

 

Zasady i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji — www.rekrutacja.ur.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów na naszym Wydziale, zapewniamy Wam szeroki wybór i wysoką jakość zajęć dydaktycznych oraz możliwości twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie z zasobów Wydziału i Uczelni. Będziecie również częścią grupy studentów Krakowa — miasta niezwykłego i niepowtarzalnego.Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2016     Polityka cookies