KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


1. Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 r. i kończy się 30 września 2018 r. Dzieli się na dwa semestry:
    a. zimowy: od 1 października 2017 r. do 25 lutego 2018 r.
    b. letni: od 26 lutego 2018 r. do 30 września 2018 r.

2. Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:
    a. 2 października 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.
    b. 3 stycznia 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.
    c. 26 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.
    d. 4 kwietnia 2018 r. do 24 czerwca 2018 r.

3. Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
    a. zimowa: od 29 stycznia 2018 r. do 11 lutego 2018 r.
    b. zimowa poprawkowa: od 19 do 25 lutego 2018 r.
    c. letnia: od 25 czerwca 2018 r. do 8 lipca 2018 r.
    d. letnia poprawkowa: od 10 do 23 września 2018.

4. Dni wolne od zajęć:
    a. przerwa świąteczna i wakacje zimowe: od 22 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
    b. przerwa semestralna: od 12 do 18 lutego 2018 r.
    c. wiosenna przerwa świąteczna: od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.
    d. 1 czerwca 2018 r. do 3 czerwca 2018 r.
    e. przerwa wakacyjna: od 9 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.

5. Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):
    a. 6 października 2017 r. — centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego,
    b. 2 maja 2018 r.

6. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie kilkudniowych zjazdów, których terminy ustala Dziekan.

7. Zgodnie z §7 ust. 5 regulaminu studiów, Rektor lub Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:
    a. dokonać zmian w podziale roku akademickiego,
    b. zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,
    c. zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.
    Dziekan o podjętych decyzjach informuje Rektora.

8. W przypadku zawieszenia zajęć, o których mowa w pkt. 7 lit. b, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą.
    Dopuszcza się również skrócenie sesji (§7 ust. 8 regulaminu studiów).

9. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 16 września 2018 r.

10. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 10 października 2017 r., a na semestr letni do 10 marca 2018 r.

11. Dnia Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 25 września do 30 września 2017 r.

12. Zakwaterowanie w domach studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2017 r. i potrwa do 2 października 2017 r. do godziny 1500.
      Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.


Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Kraków, 15.07.2017
Zarządzenie JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie — [pobierz PDF]

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies