KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2016 r. do 24 lutego 2017 r. , w tym:
  • okres zajęć dydaktycznych od 1 października do 22 grudnia 2016 r. oraz od 3 stycznia do 27 stycznia 2017 r.
  • przerwa świąteczna i wakacje zimowe od 23 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.
  • zimowa sesja egzaminacyjna od 28 stycznia do 10 lutego 2017 r.
  • poprawkowa sesja egzaminacyjna od 11 lutego do 24 lutego 2017 r. , w tym 1-tygodniowa przerwa międzysemestralna.
 2. Semestr letni trwa od 25 lutego 2017 r. do 30 września 2017 r. , w tym:
  • okres zajęć dydaktycznych od 25 lutego do 11 kwietnia 2017 r. oraz od 19 kwietnia do 14 czerwca 2017 r.
  • przerwa świąteczna od 12 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.
  • letnia sesja egzaminacyjna od 17 czerwca do 30 czerwca 2017 r.
  • poprawkowa sesja egzaminacyjna od 4 września do 17 września 2017 r.
 3. Rozliczenie praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 17 września 2017 r.
 4. W czasie letniej przerwy międzysemestralnej studentom przysługuje prawo do co najmniej 1 miesiąca, o ile to możliwe — nieprzerwanych wakacji letnich. Letnia przerwa międzysemestralna kończy się 30 września 2017 r.
 5. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie 2 lub 3 dniowych zjazdów, po których wyznaczane zostają terminy sesji egzaminacyjnych i poprawkowych o łącznym wymiarze 6-8 tygodni: zimowa — zamykająca semestr zimowy, letnia — zamykająca semestr letni. Terminy zjazdów ustala Dziekan.
 6. Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:
  • dokonać zmian w podziale roku akademickiego;
  • zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu, wskazując dni przeznaczone na ich odrobienie, włącznie z sobotą i niedzielą (dopuszcza się skrócenie sesji);
  • zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze.
 7. Termin zakończenia sesji zimowej dla studentów kończących pierwszy stopień kształcenia i rozpoczęcia sesji wiosennej dla studentów rozpoczynających drugi stopień kształcenia ustala dziekan wydziału.
 8. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 25 września do 30 września 2016 r.
 9. Dni Rektorskie w roku akademickim 2016/2017: 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 16 czerwca 2017 r.
 10. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone w systemie USOS do 1 października 2016 r. , a na semestr letni do 25 lutego 2017 r.
 11. Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 28 września 2016 r. i potrwa do 4 października 2016 r. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.
 12. Centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni odbędzie się 5 października 2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 46. Dzień inauguracji roku akademickiego jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Kraków, 06.06.2016
Zarządzenie Rektora UR w Krakowie — [pobierz PDF]


Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies