KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
Ostatnia zmiana: 3 stycznia 2017 r.

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU INŻYNIERSKIEGO

Lista zagadnień do egzaminu dyplomowego jest dostępna poniżej do pobrania w formacie PDF:KIERUNEK OGRODNICTWO 
  Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2016/2017 — [pobierz]


KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA 
  Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2016/2017 — [pobierz]


PROCEDURY DYPLOMOWANIA

Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (WSZiOJK/WBiO/4) — uchwała Rady Wydziału nr 22/2015/2016 z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz nr 93/2016/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

 

Procedura dyplomowania na studiach pierwszego stopnia — [pobierz całość]Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (WSZiOJK/WBiO/5) — uchwała Rady Wydziału nr 22/2015/2016 z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz nr 93/2016/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

 

Procedura dyplomowania na studiach drugiego stopnia — [pobierz całość]LISTA ZAGADNIEŃ — EGZAMIN INŻYNIERSKI (KIERUNEK OGRODNICTWO)


KIERUNKOWE

Rośliny ozdobne

 1. Wymagania roślin ozdobnych w aspekcie pochodzenia (strefy klimatyczne).
 2. Uprawa roślin ozdobnych na kwiaty cięte.
 3. Uprawa i zastosowanie roślin jednorocznych i dwuletnich.
 4. Charakterystyka bylin i ich zastosowanie w terenach zieleni.
 5. Wymagania i zastosowanie roślin doniczkowych.
 6. Rozmnażanie zielnych roślin ozdobnych.
 7. Metody regulacji wzrostu i pokroju roślin ozdobnych.
 8. Sterowanie procesem kwitnienia roślin ozdobnych.
 9. Sposoby przedłużania trwałości kwiatów ciętych.
 10. Pielęgnacja roślin ozdobnych w terenach zieleni.
Warzywnictwo
 1. Charakterystyka roślin warzywnych z uwzględnieniem ich wartości biologicznej.
 2. Warunki środowiska w uprawie warzyw, rola czynników klimatycznych i glebowych.
 3. Rozmnażania roślin warzywnych.
 4. Produkcja rozsady warzyw.
 5. Dojrzewanie i zbiór warzyw oraz przygotowanie do obrotu i przechowywania.
 6. Metody uprawy podstawowych gatunków warzyw polowych.
 7. Zabiegi pielęgnacyjne w polowej uprawie warzyw.
 8. Ogólne zasady i warunki przechowywania warzyw polowych.
 9. Czynniki mikroklimatyczne w uprawie pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe).
 10. Choroby fizjologiczne występujące u warzyw uprawianych pod osłonami.
 11. Metody uprawy warzyw pod osłonami.
 12. Zabiegi pielęgnacyjne w produkcji roślin warzywnych pod osłonami.
Sadownictwo
 1. Charakterystyka najpopularniejszych podkładek stosowanych w szkółkarstwie sadowniczym.
 2. Rozmnażanie wegetatywne roślin wieloletnich — metody.
 3. Prowadzenie sadów nasiennych oraz mateczników podkładek generatywnych.
 4. Zakładanie oraz prowadzenie szkółek drzewek owocowych.
 5. Szczepienie i okulizacja — metody, ograniczenia zabiegów.
 6. Rozmnażanie krzewów owocowych i truskawki.
 7. Technologie uprawy jabłoni i gruszy.
 8. Technologie uprawy wiśni, czereśni, śliw i brzoskwiń.
 9. Technologie uprawy truskawki, maliny, porzeczki oraz borówki wysokiej.
 10. Technologia zbioru oraz przechowywania owoców.
 11. Choroby i szkodniki drzew i krzewów owocowych.
 12. Owady zapylające w uprawach sadowniczych.
Uprawa roli i żywienie roślin
 1. Obieg pierwiastków (N, P, K) w glebie.
 2. Płodozmian i zmianowanie w produkcji warzywniczej.
 3. Środowisko rozwoju systemu korzeniowego (podłoża, pożywki, ziemie kompostowe).
 4. Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe roślin.
 5. Cele i zasady nawożenia mineralnego i wapnowania gleb.
 6. Cele i zasady stosowania nawozów naturalnych i organiczne.
 7. Klasy bonitacyjne gleb.


MODUŁOWE

Agroekologia i Ochrona Roślin

 1. Ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej.
 2. Wpływ zmian w asortymencie roślin uprawnych i systemów uprawy na zachwaszczenie i pozostałe składniki agrocenozy.
 3. Najgroźniejsze agrofagi upraw ogrodniczych.
 4. Metody ograniczania i zwalczania ważniejszych agrofagów upraw ogrodniczych.
 5. Bilans obrotu materią i energią w wybranych typach agroekosystemów.
 6. Rola i znaczenie owadów zapylających dla plonowania roślin.
 7. Zależności między organizmami w agroekosystemie.
 8. Kwarantanna w ochronie roślin.
 9. Rola zadrzewień i zakrzewień śródpolnych dla owadów.
 10. Wpływ czynników abiotycznych na agrofagi, możliwości ich zastosowania w ochronie roślin.
 11. Rola pasożytów i drapieżców w zwalczaniu szkodników roślin uprawnych.
 12. Chemiczne informatory owadów — wykorzystanie w ochronie roślin.
Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne
 1. Definicja zielarstwa, roślin zielarskich, surowców zielarskich i substancji swoistych.
 2. Klasyfikacje ziół i kryteria ich ustalania.
 3. Charakterystyka, właściwości i występowanie głównych roślinnych substancji swoistych.
 4. Pochodzenie i biologia ważniejszych gatunków roślin zielarskich.
 5. Możliwości uprawy ważniejszych roślin zielarskich w Polsce i ich znaczenie w ogrodach.
 6. Wykorzystanie ziół w lecznictwie, przemyśle spożywczym, kosmetycznym i gospodarstwie domowym.
Ogrodnictwo z Marketingiem
 1. Znaczenie ogrodnictwa w gospodarce narodowej uwzględniając jego zasoby, efekty produkcyjne i handlowe.
 2. Tendencje rozwojowe polskiego i światowego ogrodnictwa.
 3. Podmioty gospodarcze i organizacje wspierające rolnictwo, ogrodnictwo w Polsce.
 4. Organizacja i przebieg procesu produkcji w ogrodnictwie.
 5. Ekonomiczne miary oceny wyników działalności gospodarczej.
 6. Znaczenie czynników produkcji w ogrodnictwie.
 7. Rodzaje i klasyfikacja kosztów w gospodarstwie ogrodniczym.
 8. System podatkowy w Polsce.
 9. Zasady wycen upraw ogrodniczych.
 10. Biologia kwitnienia roślin ogrodniczych.
 11. Zbiór i technologie przechowywania owoców.
Bioinżynieria
 1. Stan upraw odmian genetycznie modyfikowanych roślin na świecie.
 2. Kierunki i cele modyfikacji genetycznych mikroorganizmów, zwierząt i roślin.
 3. Pośrednie (wektorowe) i bezpośrednie metody transformacji genetycznych roślin.
 4. Techniki in vitro i ich zastosowanie.
 5. Mieszańce oddalone, cel i drogi otrzymywania.
 6. Mikrorozmnażanie, cele i sposoby.
 7. Somatyczne nasiona — otrzymywanie i zastosowanie.
 8. Cykl komórkowy, podział komórki somatycznej, apoptoza.
 9. Powstawanie organów generatywnych, gametofitów i gamet u roślin okrytozalążkowych.
 10. Embriogeneza i powstawanie nasion.
 11. Genomy i ich replikacja.
 12. Regulacja ekspresji genów i biosynteza białek.
 13. Rodzaje izolacji stosowanych w nasiennictwie.
 14. Specyfika nasiennictwa warzyw jednorocznych i dwuletnich.
 15. Metody reprodukcji materiału siewnego.
Sztuka Ogrodowa
 1. Rodzima dendroflora Polski, występowanie i walory dekoracyjne.
 2. Budowa i charakterystyka małej architektury ogrodowej.
 3. Układ komunikacyjny w ogrodzie — budowa i charakterystyka.
 4. Aspekty prawne wycinki drzew i krzewów.
 5. Zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie.


LISTA ZAGADNIEŃ — EGZAMIN INŻYNIERSKI (KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA)


BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN

 1. Organizacja genomu eukariontów i metody jego analizy.
 2. Zmienność genetyczna i techniki jej indukowania.
 3. Mechanizm interferencji RNA i jego znaczenie w regulacji ekspresji genów.
 4. Organizmy modelowe w badaniach genetycznych i biotechnologicznych — najważniejsze odkrycia naukowe z ich udziałem w ciągu ostatniego 10-lecia.
 5. Zasada działania i zastosowanie technik hybrydyzacji kwasów nukleinowych.
 6. Metody analizy ekspresji genów.
 7. Zasady importu białek do różnych lokalizacji komórkowych.
 8. Metody transformacji genetycznej roślin.
 9. Aktualny stan wiedzy nad sekwencjonowaniem genomów roślin.
 10. Metody otrzymywania haploidów w kulturach in vitro.
 11. Techniki stosowane w detekcji oraz identyfikacji wirusów.
 12. Mechanizmy regulacji ekspresji genów na poziomie transkrypcji.
 13. Zastosowanie kultur in vitro w hodowli roślin.
 14. Metody klonowania genów i stosowane w nich wektory.
 15. Mechanizm genetycznej kolonizacji roślin przez Agrobacterium tumefaciens.
 16. Uprawa roślin transgenicznych w Polsce i na świecie.
 17. Metody służące do wykrywanie obecności transgenu u GMO.
 18. Metody stosowane w analizie proteomu.
 19. Czynniki stresowe oraz mechanizmy obronne roślin.
 20. Tradycyjne, biochemiczne i molekularne metody diagnostyki bakterii.

BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

 1. Definicja biotechnologii jako dziedziny utylitarnej, przykłady wykorzystania osiągnięć biotechnologii w gospodarce żywnościowej.
 2. Kinetyczny opis wzrostu populacji drobnoustrojów, parametry wzrostu.
 3. Zalety i wady hodowli okresowej.
 4. Systemy napowietrzania, napowietrzanie pęcherzykowe, napowietrzanie i mieszanie, teoria i praktyka.
 5. Czynniki wpływające na odporność termiczną drobnoustrojów.
 6. Metody i techniki przechowywania czystych kultur.
 7. Podstawowe założenia mikrobiologii prognostycznej, modele prawdopodobieństwa i modele kinetyczne.
 8. Przykład syntezy mikrobiologicznej — kw. cytrynowy, kw. mlekowy lub antybiotyki.
 9. Zasady produkcji drożdży suszonych, rola trehalozy.
 10. Główne cele i różnice procesów zacierania i scukrzania w piwowarstwie i gorzelnictwie.
 11. Charakterystyka podstawowych surowców do produkcji piwa, wina i bioetanolu.
 12. Odkwaszanie biologiczne win.
 13. Uboczne produkty fermentacji alkoholowej, powstawanie fuzli, metanolu, glicerolu i HCN.
 14. Podaj różnice pomiędzy grupą prostetyczną i koenzymem.
 15. Omów konieczne modyfikacje genomu umożliwiające uzyskanie owoców o przedłużonej przydatności do spożycia np. pomidorów odmian Flvar-Savr lub Endless Summer.
 16. Omów enzymatyczną metodę zapobiegania reakcjom ciemnienia nieenzymatycznego oraz wskaż technologie, w których może być stosowana.
 17. Podaj przykłady technologii przemysłu spożywczego, w których wykorzystuje się aktywność oksydaz polifenolowych.
 18. Co to jest tyrozynaza ? Omów metody hamowania aktywności tego enzymu.
 19. Omów główne przemiany biochemiczne zachodzące podczas dojrzewania mięsa.
 20. Omów przemiany biochemiczne zachodzące podczas kiełkowania ziaren zbóż.

BIOTECHNOLOGIA ZWIERZĄT

 1. Rodzaje i rola białek błony komórkowej.
 2. Opisz mechanizm wytwarzania przeciwciał w organizmie.
 3. Funkcja poszczególnych struktur centralnego układu nerwowego.
 4. Budowa i funkcja układu nerwowego wegetatywnego.
 5. Hormonalna regulacja funkcji jajnika.
 6. Oś somatotropowa.
 7. Synteza i rola hormonów tarczycy.
 8. Hormonalna regulacja gospodarki wodnej organizmu.
 9. Hormony tkanki tłuszczowej i ich rola.
 10. Zmiany hormonalne zachodzące podczas ciąży u matki i płodu.
 11. Podaj typy hodowli in vitro i krótko scharakteryzuj.
 12. Wykorzystanie kultur zwierzęcych w cytogenetyce.
 13. Wady i zalety prowadzenia hodowli in vitro.
 14. Omów różnice pomiędzy warunkami in vitro a in vivo.
 15. Czym różni się hodowla pierwotna od linii komórkowej?
 16. Omów cykl komórkowy.
 17. Metody określające żywotność komórek w hodowli.
 18. Jak produkowane są przeciwciała monoklonalne?
 19. Podaj kilka przykładów zastosowania hodowli komórkowych w rolnictwie.
 20. Zastosowanie kultur zwierzęcych in vitro w badaniach toksykologicznych.

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies