KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
Ostatnia zmiana: 2 grudnia 2017 r.

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU INŻYNIERSKIEGO

Lista zagadnień do egzaminu dyplomowego jest dostępna poniżej do pobrania w formacie PDF:KIERUNEK OGRODNICTWO 
  Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2016/2017 — [pobierz]


KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA 
  Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2016/2017 — [pobierz]


PROCEDURY DYPLOMOWANIA

Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (WSZiOJK/WBiO/4) — uchwała Rady Wydziału nr 22/2015/2016 z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz nr 93/2016/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

 

Procedura dyplomowania na studiach pierwszego stopnia — [pobierz całość]Procedura dyplomowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (WSZiOJK/WBiO/5) — uchwała Rady Wydziału nr 22/2015/2016 z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz nr 93/2016/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

 

Procedura dyplomowania na studiach drugiego stopnia — [pobierz całość]Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2016/2017
kierunek Ogrodnictwo


KIERUNKOWE
Rośliny ozdobne
1. Wymagania roślin ozdobnych w aspekcie pochodzenia (strefy klimatyczne).
2. Uprawa roślin ozdobnych na kwiaty cięte.
3. Uprawa i zastosowanie roślin jednorocznych i dwuletnich.
4. Charakterystyka bylin i ich zastosowanie w terenach zieleni.
5. Wymagania i zastosowanie roślin doniczkowych.
6. Rozmnażanie zielnych roślin ozdobnych.
7. Metody regulacji wzrostu i pokroju roślin ozdobnych.
8. Sterowanie procesem kwitnienia roślin ozdobnych.
9. Sposoby przedłużania trwałości kwiatów ciętych.
10. Pielęgnacja roślin ozdobnych w terenach zieleni

Warzywnictwo
1. Charakterystyka roślin warzywnych z uwzględnieniem  ich wartości biologicznej.
2. Warunki środowiska w uprawie warzyw, rola czynników klimatycznych i glebowych.
3. Rozmnażania roślin warzywnych.
4. Produkcja rozsady warzyw.
5. Dojrzewanie i zbiór warzyw oraz przygotowanie do obrotu i przechowywania.
6. Metody uprawy podstawowych gatunków warzyw polowych.
7. Zabiegi pielęgnacyjne w polowej uprawie warzyw.
8. Ogólne zasady i warunki przechowywania warzyw polowych.
9. Czynniki mikroklimatyczne w uprawie pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe).
10. Choroby fizjologiczne występujące u warzyw uprawianych pod osłonami.
11. Metody uprawy warzyw pod osłonami.
12. Zabiegi pielęgnacyjne w produkcji roślin warzywnych pod osłonami.

Sadownictwo
1. Charakterystyka najpopularniejszych podkładek stosowanych w szkółkarstwie sadowniczym.
2. Rozmnażanie wegetatywne roślin wieloletnich – metody.
3. Prowadzenie sadów nasiennych oraz mateczników podkładek generatywnych.
4. Zakładanie oraz prowadzenie szkółek drzewek owocowych.
5. Szczepienie i okulizacja – metody, ograniczenia zabiegów.
6. Rozmnażanie krzewów owocowych i truskawki.
7. Technologie uprawy jabłoni i gruszy.
8. Technologie uprawy  wiśni, czereśni, śliw i brzoskwiń.
9. Technologie uprawy truskawki, maliny, porzeczki oraz borówki wysokiej.
10. Technologia zbioru oraz przechowywania owoców.
11. Choroby i szkodniki drzew i krzewów owocowych.
12. Owady zapylające w uprawach sadowniczych.

Uprawa roli i żywienie roślin
1. Obieg pierwiastków (N, P, K) w glebie.
2. Płodozmian i zmianowanie w produkcji warzywniczej.
3. Środowisko rozwoju systemu korzeniowego (podłoża, pożywki, ziemie kompostowe).
4. Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe roślin.
5. Cele i zasady nawożenia mineralnego i wapnowania gleb.
6. Cele i zasady stosowania nawozów naturalnych i organiczne.
7. Klasy bonitacyjne gleb.


MODUŁOWE

Agroekologia i Ochrona Roślin
1. Ekologiczne skutki intensyfikacji produkcji rolniczej.
2. Wpływ zmian w asortymencie roślin uprawnych i systemów uprawy na zachwaszczenie i pozostałe składniki agrocenozy.
3. Najgroźniejsze agrofagi upraw ogrodniczych.
4. Metody ograniczania i zwalczania ważniejszych agrofagów upraw ogrodniczych.
5. Bilans obrotu materią i energią w wybranych typach agroekosystemów.
6. Rola i znaczenie owadów zapylających dla plonowania roślin.
7. Zależności między organizmami w agroekosystemie.
8. Kwarantanna w ochronie roślin.
9. Rola zadrzewień i zakrzewień śródpolnych dla owadów.
10. Wpływ czynników abiotycznych na agrofagi, możliwości ich zastosowania w ochronie roślin.
11. Rola pasożytów i drapieżców w zwalczaniu szkodników roślin uprawnych.
12. Chemiczne informatory owadów – wykorzystanie w ochronie roślin.

Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne
1. Definicja zielarstwa, roślin zielarskich, surowców zielarskich i substancji swoistych.
2. Klasyfikacje ziół i kryteria ich ustalania.
3. Charakterystyka, właściwości i występowanie głównych roślinnych substancji swoistych.
4. Pochodzenie i biologia ważniejszych gatunków roślin zielarskich.
5. Możliwości uprawy ważniejszych roślin zielarskich w Polsce i ich znaczenie w ogrodach.
6. Wykorzystanie ziół w lecznictwie, przemyśle spożywczym, kosmetycznym i gospodarstwie domowym.

Ogrodnictwo z Marketingiem
1. Znaczenie ogrodnictwa w gospodarce narodowej uwzględniając jego zasoby, efekty produkcyjne i handlowe.
2. Tendencje rozwojowe polskiego i światowego ogrodnictwa.
3. Podmioty gospodarcze i  organizacje wspierające rolnictwo, ogrodnictwo w Polsce.
4. Organizacja i przebieg procesu produkcji w ogrodnictwie.
5. Ekonomiczne miary oceny wyników działalności gospodarczej.
6. Znaczenie czynników produkcji w ogrodnictwie.
7. Rodzaje i klasyfikacja kosztów w gospodarstwie ogrodniczym.
8. System podatkowy w Polsce.
9. Zasady wycen upraw ogrodniczych.
10. Biologia kwitnienia roślin ogrodniczych.
11. Zbiór i technologie przechowywania owoców.

Bioinżynieria
1. Stan upraw odmian genetycznie modyfikowanych roślin na świecie.
2. Kierunki i cele modyfikacji genetycznych mikroorganizmów, zwierząt i roślin.
3. Pośrednie (wektorowe) i bezpośrednie metody transformacji genetycznych roślin.
4. Techniki in vitro i ich zastosowanie.
5. Mieszańce oddalone, cel i drogi otrzymywania.
6. Mikrorozmnażanie, cele i sposoby.
7. Somatyczne nasiona – otrzymywanie i zastosowanie.
8. Cykl komórkowy, podział komórki somatycznej, apoptoza.
9. Powstawanie organów generatywnych, gametofitów i gamet u roślin okrytozalążkowych.
10. Embriogeneza i powstawanie nasion.
11. Genomy i ich replikacja.
12. Regulacja ekspresji genów i biosynteza białek.
13. Rodzaje izolacji stosowanych w nasiennictwie.
14. Specyfika nasiennictwa warzyw jednorocznych i dwuletnich.
15. Metody reprodukcji materiału siewnego.

Sztuka Ogrodowa
1. Rodzima dendroflora Polski, występowanie i walory dekoracyjne.
2. Budowa i charakterystyka małej architektury ogrodowej.
3. Układ komunikacyjny w ogrodzie – budowa i charakterystyka.
4. Aspekty prawne wycinki drzew i krzewów.
5. Zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie.

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2016/2017
kierunek Biotechnologia


BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN
1. Organizacja genomu eukariotów i metody jego analizy.
2. Zmienność genetyczna i techniki jej indukowania.
3. Poziomy regulacji ekspresji genów i sposoby jej modyfikowania.
4. Organizmy modelowe w badaniach genetycznych i biotechnologicznych.
5. Zasada działania i zastosowanie technik hybrydyzacji kwasów nukleinowych.
6. Metody analizy transkryptomu.
7. Metody analizy proteomu.
8. Metody analizy metabolomu.
9. Manipulacje genomowe i ich zastosowanie.
10. Metody transformacji genetycznej roślin.
11. Znaczenie roślin transgenicznych z uwzględnieniem ich uprawy w Polsce i na świecie.
12. Metody identyfikacji organizmów GM i wykrywania ich produktów .
13. Techniki stosowane w detekcji oraz identyfikacji wirusów.
14. Zastosowanie kultur in vitro roślin, w tym w hodowli nowych odmian roślin.
15. Metody klonowania genów i stosowane w nich wektory.
16. Budowa plazmidów ekspresyjnych, metody ich tworzenia i wprowadzania do komórek.
17. Główne wyzwania dla biotechnologii w zakresie ulepszania gatunków roślin uprawnych – sukcesy i porażki.
18. Tradycyjne, biochemiczne i molekularne metody diagnostyki bakterii.
19. Techniki mikroskopowe w badaniach i diagnostyce.
20. Rodzaje markerów molekularnych i ich zastosowanie.
BIOTECHNOLOGIA ZWIERZĄT

1. Charakterystyka receptorów i metody pomiaru ich aktywności.
2. Opisz molekularny mechanizm wytwarzania przeciwciał w organizmie.
3. Funkcje układu limbicznego.
4. Rola neurotransmiterów układu nerwowego wegetatywnego.
5. Molekularny mechanizm skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych.
6.  Remodeling tkanki kostnej. Rola osteoblastów, osteoklastów i osteocytów.
7. Ekspresja mRNA hormonów tarczycy, warunki syntezy hormonów.
8. Genetyczne podłoże zaburzeń hormonalnych (najczęściej występujące u ludzi i zwierząt).
9. Metody oddziaływania mikrobiomu na procesy metaboliczne.
10. Rola kinaz białkowych w reakcji stresowej.
11. Podaj typy hodowli in vitro i krótko scharakteryzuj.
12. Wykorzystanie kultur zwierzęcych w cytogenetyce.
13. Wady i zalety prowadzenia hodowli in vitro.
14. Omów różnice pomiędzy warunkami in vitro a in vivo.
15. Czym różni się hodowla pierwotna od linii komórkowej.
16. Omów cykl komórkowy.
17. Metody określające żywotność komórek w hodowli.
18. Jak produkowane są przeciwciała monoklonalne.
19. Podaj kilka przykładów zastosowania hodowli komórkowych w rolnictwie.
20. Zastosowanie kultur zwierzęcych in vitro w badaniach toksykologicznych.

BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

1. Definicja biotechnologii jako dziedziny utylitarnej, przykłady wykorzystania osiągnięć biotechnologii w gospodarce żywnościowej.
2. Kinetyczny opis wzrostu populacji drobnoustrojów, parametry wzrostu.
3. Zalety i wady hodowli okresowej.
4. Systemy napowietrzania, napowietrzanie pęcherzykowe, napowietrzanie i mieszanie, teoria i praktyka.
5. Czynniki wpływające na odporność termiczną drobnoustrojów.
6. Metody i techniki przechowywania czystych kultur.
7. Podstawowe założenia mikrobiologii prognostycznej, modele prawdopodobieństwa i modele kinetyczne.
8. Przykład syntezy mikrobiologicznej – kw. cytrynowy, kw. mlekowy lub antybiotyki.
9. Zasady produkcji drożdży suszonych, rola trehalozy.
10. Główne cele i różnice procesów zacierania i scukrzania w piwowarstwie i gorzelnictwie.
11. Charakterystyka podstawowych surowców do produkcji piwa, wina i bioetanolu.
12. Odkwaszanie biologiczne win.
13. Uboczne produkty fermentacji alkoholowej, powstawanie fuzli, metanolu, glicerolu i HCN.
14. Podaj różnice pomiędzy grupą prostetyczną i koenzymem.
15. Omów konieczne modyfikacje genomu umożliwiające uzyskanie owoców o przedłużonej przydatności do spożycia np. pomidorów odmian Flavr-Savr lub Endless Summer.
16. Omów enzymatyczną metodę zapobiegania reakcjom ciemnienia nieenzymatycznego oraz wskaż technologie, w których może być stosowana.
17. Podaj przykłady technologii przemysłu spożywczego, w których wykorzystuje się aktywność oksydaz polifenolowych.
18. Co to jest tyrozynaza ? Omów metody hamowania aktywności tego enzymu.
19. Omów główne przemiany biochemiczne zachodzące podczas dojrzewania mięsa.
20. Omów przemiany biochemiczne zachodzące podczas kiełkowania ziaren zbóż.

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies