KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Postępowanie awansowe

DoktoratHabilitacjaTytuł profesora

DoktoratyWytyczne do przeprowadzania przewodu doktorskiego opartego na zbiorze artykułów na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Uchwała Rady Wydziału nr 66/2014/15 z dnia 9 marca 2015 r.)

 

Wytyczne dla doktorantów — [pobierz]mgr inż. Agnieszka Kidawska
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 20.03.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Anna Bach
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kapczyńska
Temat rozprawy doktorskiej: "Organogeneza u lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w kulturach in vitro pod wpływem egzogennego ABA, ACC oraz stresu osmotycznego"

mgr inż. Magdalena Górska
Zakład Anatomii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 23.01.2017 r.
Promotor: dr hab. Dorota Wojtysiak
Temat rozprawy doktorskiej: "Mikrostruktura i jakość mięsa z syndromem PSE indyków (Meleagris gallopavo)"

mgr inż. Maja Dobińska-Graczyk
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 24.10.2016 r.
Promotor: dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Temat rozprawy doktorskiej: "Występowanie owadów pożytecznych (Syrphidae, Coccinellidae) w wybranych terenach zieleni miejskiej, zobrazowane za pomocą programu GIS oraz ich rola w ograniczaniu populacji mszyc"

mgr inż. Dorota Katarzyńska
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sechman
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Grzesiak
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ nanocząsteczek srebra na proces steroidogenezy i apoptozy w pęcherzykach jajnikowych kury (Gallus domesticus)"

mgr inż. Aleksandra Dubicka-Lisowska
Zakład Biochemii
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej: "Charakterystyka enzymatycznych i nieenzymatycznych mechanizmów bioremediacji chromianu u wybranych drobnoustrojów pro- i eukariotycznych oraz makrofitów"

mgr inż. Klaudia Duda-Franiak
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej: "Micromycetes w powietrzu atmosferycznym i na roślinach ozdobnych w terenach zieleni Krakowa"

mgr inż. Aleksandra Koźmińska
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Hanus-Fajerska
Promotor pomocniczy: dr inż. Alina Wiszniewska
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza porównawcza odpowiedzi pokrewnych gatunków na suszę oraz na zasolenie — użyteczny model badania mechanizmów tolerancji na stres"

mgr inż. Anna Witek
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Temat rozprawy doktorskiej: "Bioakumulacja metali ciężkich pochodzenia antropogenicznego w wybranych gatunkach owadów"

mgr inż. Gabriela Machaj
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
Promotor pomocniczy: dr inż. Alicja Macko-Podgórni
Temat rozprawy doktorskiej: "Strukturalna i funkcjonalna analiza rejonów genomu marchwi różnicujących formy dzikie i uprawne"

mgr inż. Joanna Bonio
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.07.2014 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat pracy: "Micromycetes w powietrzu atmosferycznym i na liściach roślin wrzosowatych Ericaceae w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie i Arboretum SGGW w Rogowie"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Marta Olczyk
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 23.05.2016 r.
Promotor: dr hab. Maria Pobożniak
Temat rozprawy doktorskiej: "Skład gatunkowy, występowanie, żerowanie i szkodliwość wciornastków na cebuli"

mgr inż. Alicja Pohl
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu: 29.02.2016 r.
Promotor: dr hab. Agnieszka Sękara
Promotor pomocniczy: dr inż. Aneta Grabowska
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza wpływu ekstraktu z Ascophyllum nodosum na biologię kwitnienia i plonowanie wybranych odmian oberżyny (Solanum melongena L.) w uprawie polowej"

mgr inż. Edyta Kąkol
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu: 21.03.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Capecka
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ warunków uprawy na rozwój roślin i jakość surowca Stevia rebaudiana Bertoni"

mgr inż. Katarzyna Śniegowska-Świerk
Data wszczęcia przewodu: 21.03.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Marcin Rapacz
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Jurczyk
Temat rozprawy doktorskiej: "Wybrane aspekty regulacji ekspresji genów HVA1 i Srg6 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.)"
Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Katarzyna Maćkowska
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 25.04.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Grzebelus
Temat rozprawy doktorskiej: Otrzymywanie mieszańców somatycznych w rodzaju Daucus

mgr inż. Paulina Supel
Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu: 25.04.2016 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej: Drobnoustroje gleb i minerałów ilastych — bioróżnorodność, biostabilizacja i perspektywy praktycznego wykorzystania

mgr inż. Anna Konieczny
Zakład Żywienia Roślin, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu: 09.03.2015 r.
Promotor: dr hab. Iwona Kowalska
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ mikoryzy i fosforu na plonowanie i stan odżywienia pomidora i sałaty w uprawie bezglebowej

mgr inż. Izabela Zdrójkowska
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 17.11.2014 r.
Promotor: dr hab. Irena Łuczak prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: Badania nad zasiedlaniem, kolonizowaniem i rozwojem mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.) w uprawie wybranych odmian szpinaku warzywnego (Spinacia oleracea L. ) i szpinaku nowozelandzkiego (Tetragonia expansa Murr.) w powiązaniu z zawartością szczawianów w liściach

mgr inż. Michał Kruczek
Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.07.2014 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat pracy: Ocena zawartości prozdrowotnych związków z grupy polifenoli i karotenoidów w uprawianych w Polsce odmianach marchwi (Daucus carota L. ) oraz dyni (Cucurbita sp.)

mgr inż. Magdalena Szumlańska
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19.05.2014 r.
Promotor: dr hab. Maria Gawęda
Temat pracy: Ocena jakości przechowywanych owoców pomidora gruntowego zebranych w różnych fazach dojrzałości zbiorczej

mgr inż. Karolina Wietnik
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19.05.2014 r.
Promotor: dr hab. Piotr Muras, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk
Temat pracy: Ocena przydatności zawsze zielonych gatunków liściastych na podstawie badań fizjologicznych i inwentaryzacji dendrologicznej w wybranych obiektach publicznych Krakowa

mgr inż. Monika Czaja
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Piotr Muras, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kołton
Temat pracy: Stan fizjologiczny różnych gatunków lip rosnących wzdłuż wybranych ciągów komunikacyjnych Krakowa

mgr inż. Olga Długosz-Grochowska
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Renata Wojciechowska
Promotor pomocniczy: dr Joanna Augustynowicz
Temat pracy: Wpływ doświetlania uzupełniającego światłem LED o różnej charakterystyce spektralnej na wzrost
i wybrane właściwości antyoksydacyjne roszponki warzywnej

mgr inż. Anna Krawczyk
Zakład Żywienia Roślin
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin
Temat pracy: Ocena możliwości wykorzystania materiałów odpadowych jako komponentów podłoży dachowych

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies