KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Projekty badawcze

Przedstawiona lista projektów badawczych świadczy o dużej wszechstronności badań prowadzonych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Działalność naukowa Wydziału związana jest z realizacją grantów krajowych, projektów międzynarodowych, projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, badań objętych działalnością statutową, w ramach stypendiów naukowych i innych.

Podkreślić należy bardzo dobrą współpracę z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi i instytutami w kraju i za granicą oraz podmiotami gospodarczymi, co zaowocowało projektami badawczymi, w których czynny udział biorą pracownicy Wydziału jako główny wykonawcy i wykonawcy.

Więcej informacji na temat badań prowadzonych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa zamieszczono na stronach poszczególnych jednostek wydziałowych.

Poniższy wykaz obejmuje wybrane projekty badawcze, krajowe i międzynarodowe, w których uczestniczą lub uczestniczyli, jako kierownicy i wykonawcy, pracownicy Wydziału:

Rok zakończenia: 2020

 • Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności roślin buraka ćwikłowego, dr Marek Szklarczyk, 1.01.2014-31.12.2020, MRiRW, decyzja HORhn-801-10/14-68
 • Analiza wpływu hipoksji na zwiększenie tolerancji na stresy u pomidora (Lycopersicon esculentum L.) i ogórka (Cucumis sativus L.), dr Małgorzata Czernicka, 1.01.2015-31.12.2020, MRiRW, decyzja HOR hn-801-PB-12/15
 • Identyfikacja genów odpowiedzialnych za przywracanie płodności i samozgodność u wybranych roślin warzywnych, dr Marek Szklarczyk, 1.01.2016-31.12.2020, MRiRW
 • Opracowanie i wykorzystanie wysokowydajnych technik selekcji genomowej w doskonaleniu warzyw, prof. dr hab. Dariusz Grzebelus, 1.01.2014-31.12.2020, MRiRW, decyzja HORhn-801-10/14-69
 • Transfer cytoplazmatycznej męskiej sterylności poprzez somatyczną hybrydyzację u marchwi, dr hab. Ewa Grzebelus, 1.01.2016-31.12.2020, MRiRW

Rok zakończenia: 2019

 • Asymetria kierunkowa skrzydeł pszczoły miodnej, dr hab. Adam Tofilski, prof. UR, 1.07.2014-30.06.2019, NCN, SONATA-BIS 3, 2013/10/E/NZ9/00682
 • Opracowanie metod globalnej analizy polimorfizmów w genomie buraka cukrowego, prof. dr hab. Dariusz Grzebelus, 1.01.2014-31.12.2019, MRiRW

Rok zakończenia: 2018

 • Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności roślin buraka ćwikłowego, dr Marek Szklarczyk, 1.01.2014-31.12.2018, MRiRW
 • Phytosanitary condition of crops of leguminous and oil-bearing crops in condition of Northen Kazakhstan, dr hab. Maria Pobożniak, 2016-2018, participants: S. Seifullin Kazakh AgroTechnical University, Astana, Kazakhstan; Faculty of Biotechnology and Horticulture, University of Agriculture in Krakow, Poland
 • Wykorzystanie metod biotechnologicznych do poszerzenia zmienności genetycznej warzyw kapustnych, prof. dr hab. Adela Adamus, 1.01.2014-31.12.2018, MRiRW, decyzja HORhn-801-10/14-64

Rok zakończenia: 2017

 • Determinanty biosyntezy karotenoidów u marchwi: podejście modelowe, dr hab. Rafał Barański, prof. UR, 24.02.2014-23.02.2017, NCN, OPUS 5, 2013/09/B/NZ9/02379
 • Physiological status of sage (Salvia sp.) as affected by chilling stress, dr hab. Andrzej Kalisz, ing. Aleš Jezdinský, Ph.D., 2016-2017, Polish-Czech Joint Research Project Nr. 7AMB16PL001, participants: Faculty of Biotechnology and Horticulture, University of Agriculture in Krakow, Poland; Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno, Czech Republic

Rok zakończenia: 2016

 • Badania mechanizmów fitoremediacji związków metali ciężkich przez gatunki z rodzaju Callitriche i inne makrolity w systemach wodnych, dr Joanna Augustynowicz, 21.08.2012-20.082.20156, NCN, OPUS 2, 2011/03/B/NZ9/00952
 • BiOdPal: Biokonwersja odpadów pofermentacyjnych z biogazowni: ochrona wód i paliwo III generacji, dr hab. Paweł Kaszycki, 2015-2016, lider: Ekospot Sp. z o.o., konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Łódzka, GEKON1/03/213552/28/2015
 • Biofortyfikacja wybranych warzyw w I i Se, z uwzględnieniem oddziaływania tych mikroelementów na wielkość i jakość plonu oraz ocena przyswajalności jodu i wybranych parametrów biochemicznych szczurów żywionych warzywami wzbogaconymi w jod, dr Sylwester Smoleń, 16.08.2012-15.08.2015, NCN, SONATA 2, 2011/03/D/NZ9/05560
 • Intensywne zmianowanie w ekologicznej uprawie roślin warzywnych w tunelach foliowych, dr hab. Piotr Siwek, prof. UR, 2016, MRiRW, decyzja HORre-029-4-31/14(148)
 • Lesser-known species of vegetables, medicinal plants and edible mushrooms: new growing trends in context of V4 countries cooperation, dr hab. Agnieszka Sękara, dr. hab. Andrzej Kalisz, 1.04.2016-30.09.2016, International Visegrad Fund Project Nr. 11530015, participants: Horticulture and Landscape Engineering Faculty, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia; Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno, Czech Republic; Faculty of Biotechnology and Horticulture, University of Agriculture in Krakow, Poland; Faculty of Horticultural Science, Corvinus University of Budapest, Hungary; Visegrad Fund Project L-KSVMP&EM
 • Opracowanie i hodowla konsorcjów autochtonicznych mikroorganizmów środowiskowych, zdolnych do biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych, dr hab. Paweł Kaszycki, 2015-2016, Krak-Ekobau Sp. j.
 • Opracowanie innowacyjnych metod ochrony w ekologicznej uprawie truskawki, dr hab. Maciej Gąstoł, 2016, MRiRW, decyzja HORre-msz-078-24/16(242)
 • Strukturalna i funkcjonalna analiza rejonu genomu marchwi (Daucus carota L.) różnicującego formy dzikie i uprawne, prof. dr hab. Dariusz Grzebelus, 12.02.2013-11.08.2016, NCN, OPUS 3, 2012/05/B/NZ9/03401
 • Wpływ stresu oksydacyjnego na syntezę glikozydów stewiolowych w roślinach Stevia rebaudiana Bertoni, dr hab. Ewa Capecka, 25.01.2013-24.01.2016, NCN, OPUS 3, 2012/05/B/NZ9/01035

Rok zakończenia: 2015

 • Biodegradowalne wyroby włókniste BIOGRATEX (www.biogratex.pl) — Opracowanie wyrobów włóknistych o potencjalnych zastosowaniu rolniczym, dr hab. Piotr Siwek, prof. UR, 15.12.2008-31.03.2015, POIG
 • Charakterystyka polskich odmian maliny i jeżyny pod względem zawartości antyoksydantów o działaniu prozdrowotnym, dr Anna Kostecka-Gugała, 29.11.2010-28.02.2015, NCN
 • Fizjologiczne i pro-zdrowotne parametry roszponki (Valerianella locusta Laterr. Em Betcke) w uprawie szklarniowej z zastosowaniem w doświetlaniu uzupełniającym najnowszych osiągnięć technologii SSL LED, dr hab. Renata Wojciechowska, 9.12.2011-8.04.2015, NCN
 • Ochrona pierwiosnki omączonej Primula farinosa, dr inż. Zbigniew Gajewski, 2015, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Określenie wpływu programu nawożenia i biostymulacji produktami Timac Agro na wielkość i jakość plonu marchwi, dr hab. Sylwester Smoleń, 2015, Timac Agro Polska Sp. z o.o.
 • Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku BIOMASA (biomasa.p.lodz.pl) — Praktyczne wykorzystanie opracowanych materiałów polimerowych dla celów agrotechnicznych, prof. dr hab. Andrzej Libik, 1.05.2009-30.04.2015, POIG

Rok zakończenia: 2014

 • Badania, selekcja i hodowla biocenoz autochtonicznych drobnoustrojów środowiskowych, rozkładających ropopochodne związki organiczne, dr hab. Paweł Kaszycki, 2014, KRAK-EKOBAU Sp. j.
 • Biochemiczna charakterystyka zawartości izomerów karotenoidów i ich estrowych pochodnych, jako istotnych składników żywności funkcjonalnej w polskich produktach ogrodniczych, dr Adam Świderski, 13.05.2009-12.05.2014, NCN
 • Intensywne zmianowanie w ekologiczne uprawie roślin warzywnych w tunelach foliowych, dr hab. Piotr Siwek, prof. UR, 24.06.2014-31.12.2014
 • Wpływ mikoryzy i zawartości fosforu w pożywce na stan odżywienia oraz ekspresję genów transporterów fosforu w roślinach pomidora, dr hab. Iwona Kowalska, 22.03.2011-21.11.2014
 • Wpływ środowiska na płodność trutni pszczoły miodnej, prof. dr hab. Krystyna Czekońska, 12.12.2011-11.12.2014, NCN, OPUS 1, 2011/01/B/NZ9/00213
 • Wybrane aspekty odżywiania mineralnego winorośli (Vitis sp. L.) oraz ich wpływ na wzrost, plon, wartość biologiczną owoców oraz odporność na mróz, dr Maciej Gąstoł, 19.05.2010-18.05.2014

Rok zakończenia: 2013

 • Analiza biologii kwitnienia i zmienności genetycznej odmian borówki wysokiej uprawianych w Polsce, dr Monika Bieniasz, 26.04.2010-26.10.2013
 • Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności u roślin buraka z cytoplazmą sterylizującą Owena, dr Marek Szklarczyk, 1.01.2008-31.12.2013
 • Analiza genomu jądrowego i mitochondrialnego warzyw oraz jej wykorzystanie w hodowli heterozyjnej, prof. dr hab. Maria Klein, 1.01.2008-31.12.2013
 • Badania nad poznaniem i poszerzeniem zmienności genetycznej marchwi z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych, prof. dr hab. Rafał Barański, 1.01.2008-31.12.2013
 • Badanie genetycznych i środowiskowych czynników wpływających na plenność i jakość materiału siewnego jednonasiennych form buraka ćwikłowego, dr Barbara Jagosz, 1.01.2008-31.12.2013
 • Biologia kwitnienia czereśni, prof. dr hab. Włodzimierz Lech, 19.05.2010-18.05.2013
 • Badania właściwości fizyko-chemicznych oraz wstępna ocena przydatności odpadu krzemionkowego jako komponentu podłoży uprawowych, dr hab. Paweł Kaszycki, 2012-2013, PHU EBDOMADA Sp. z o.o.
 • Efektywność biofortyfikacji pomidora w jod w uprawie hydroponicznej z recyrkulacją pożywki, prof. dr hab. Włodzimierz Sady, 6.05.2010-5.05.2013
 • Ocena wewnątrzobiektowego zróżnicowania genetycznego marchwi jadalnej (Daucus carota L.) z wykorzystaniem markerów mikrosatelitarnych, dr hab. Rafał Barański, prof. UR, 8.10.2011-5.12.2013
 • Opracowanie biotechnologii oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji biodisla na bazie oleju rzepakowego, olejów zużytych oraz olejów pochodzących z roślin alternatywnych, prof. hab. dr hab. Henryk Kołoczek, 28.05.2010-30.06.2013, IniTech
 • Poszerzenie zmienności genetycznej u cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) poprzez krzyżowania międzygatunkowe w rodzaju Allium, prof. dr hab. Adela Adamus, 1.01.2008-31.12.2013
 • Skład gatunkowy, szkodliwość oraz biochemiczne podstawy żerowania wciornastków (Thysanoptera) na różnych odmianach grochu (Pisum sativum L.), dr Maria Pobożniak, 08.10.2008-8.08.2013
 • Somatyczna hybrydyzacja gatunków z rodzaju Daucus: analiza zmienności i struktury genomu otrzymanych mieszańców, dr Ewa Grzebelus, 17.05.2010-16.05.2013
 • Stres termiczny podczas produkcji rozsady jako element modelowania wzrostu i rozwoju roślin kalafiora oraz brokułu, dr hab. Andrzej Kalisz, 7.12.2010-6.12.2013
 • Wpływ termoterapii stosowanej po zbiorze jabłek na zdrowotność i jakość owoców, prof. dr hab. Marek Grabowski, 29.11.2010-28.11.2013
 • Wstępne badania nad możliwością uzyskania roślin buraka cukrowego o poszerzonym składzie genowym, prof. dr hab. Rafał Barański, 1.01.2008-31.12.2013
 • Wykorzystanie kontrolowanego stresu w stadium rozsady w celu zwiększenia tolerancji oberżyny (Solanum melongena L.) na niską temperaturę uprawy, dr hab. Agnieszka Sękara, 29.04.2010-28.02.2013
 • Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji form pomidora z genami odporności na nicienie, werticiliozę, korkowatość korzeni, wirusa brązowej plamistości oraz wirusa mozaiki tytoniu, dr Marek Szklarczyk, 1.01.2008-31.12.2013
 • Wykorzystanie metod biotechnologicznych do wytwarzania wyjściowych materiałów hodowlanych kapusty głowiastej, prof. dr hab. Adela Adamus, 1.01.2008-31.12.2013

Rok zakończenia: 2012

 • Analiza porównawcza proteomów mitochondrialnych u form cytoplazmatycznie męskosterylnych i męskopłodnych wybranych roślin uprawnych, dr Marek Szklarczyk, 17.05.2010-16.05.2012
 • Charakter i znaczenie grzybów rodzaju Alternaria występujących na ziemniaku jak i na chwastach w jego uprawie oraz ocena przydatności wybranych preparatów w ograniczaniu ich rozwoju, prof. dr hab. Halina Kurzawińska, 4.11.2009-3.11.2012
 • Mutants of nonconventional yeasts for efficient chromate bioremediation, recovery and industrial waste-water purification, prof. dr hab. Henryk Kołoczek, 20.05.2009-19.05.2012
 • Ocena jakości matek pszczoły miodnej na podstawie użyłkowania skrzydeł, dr hab. Adam Tofilski, 21.04.2009-20.04.2012

Rok zakończenia: 2011

 • Adaptacja nowej rośliny cebulowej Lachenalia sp. do rodzimych warunków — biologia kwitnienia, rozmnażanie techniką in vitro, sterowany cykl uprawy, dr Anna Kapczyńska, 23.05.2008-22.05.2011
 • Biofortyfikacja wybranych gatunków warzyw w jod w zależności od dawki i sposobu aplikacji tego pierwiastka, prof. dr hab. Stanisław Rożek, 13.06.2008-12.06.2011
 • Biologia kwitnienia gatunków z rodzaju Rubus jako badania wstępne w hodowli jeżyny owocującej na tegorocznych pędach, dr hab. Monika Małodobry, prof. UR, 06.04.2008-30.06.2011
 • Charakterystyka zawartości prozdrowotnych antocyjanin i innych polifenoli w owocach różnych odmian czereśni i wiśni, dr hab. Jan Skrzyński, 22.10.2008-21.10.2011
 • Konstrukcja referencyjnej mapy genetycznej marchwi o wysokiej gęstości wysycenia markerami, dr hab. Dariusz Grzebelus, 15.06.2009-14.12.2011
 • Krioprezerwacja rodzimych gatunków róż dla zachowania ich biologicznej różnorodności i wykorzystania w hodowli oraz produkcji kwiaciarskiej, dr Bożena Pawłowska, 08.10.2008-07.10.2011
 • Wpływ chłodzenia rozsady zróżnicowanej wiekowo na wysokość i jakość plonu brokułu (Brassica oleracea var. italica) w uprawie jesiennej, dr hab. Edward Kunicki, prof. UR, 16.06.2008-15.06.2011
 • Wykorzystanie technik mikropropagacji do produkcji metalofitów przydatnych w badaniach podstawowych oraz w celu remediacji podłoży zanieczyszczonych kadmem, ołowiem i cynkiem, dr Ewa Hanus-Fajerska, 01.10.2009-30.09.2011
 • Zastosowanie metod biotechnologii komórkowej i molekularnej w hodowli linii męskosterylnych buraka cukrowego, dr Marek Szklarczyk, 21.08.2007-20.02.2011

Rok zakończenia: 2010

 • Biodegradowalne włókniny dla zastosowania w medycynie, rolnictwie i technice, dr hab. Piotr Siwek, 18.03.2008-10.10.2010
 • Diversity in wild and cultivated Daucus, dr. hab. Dariusz Grzebelus, ARS-USDA Specific Cooperative Agreement no. 58-3655-5F134, współpraca z University of Wisconsin, Madison, WI, USA
 • Evaluation of Daucus genetic resources as a source of health promoting compounds, dr hab. Rafał Barański, 30.01.2008-31.12.2010, participants: Faculty of Horticulture, University of Agriculture in Krakow, Poland; Julius Kühn-Institut, Quedlinburg, Germany; University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
 • Selekcja in vitro w kulturach protoplastów marchwi w kierunku odporności na Alternaria radicina, dr Ewa Grzebelus, 08.05.2007-07.05.2010
 • Zastosowanie metod biotechnologii komórkowej i molekularnej w hodowli linii męskosterylnych buraka cukrowego, dr Marek Szklarczyk, 21.08.2007-20.08.2010

Rok zakończenia: 2009

 • Charakterystyka mieszańców Allium cepa ˣ Allium roylei, dr hab. Adela Adamus, prof. UR, 18.04.2007-17.04.2009
 • Choroby stewarcji kameliowatej (Stewartia pseudocamellia Max.) i możliwości ich zwalczania, prof. dr hab. Halina Kurzawińska, 19.11.2007-18.05.2009
 • Dynamika zmian struktury populacji mikroorganizmów tworzących biocenozy bakteryjno- drożdżowe w trakcie procesu biodegradacji wybranych ksenobiotyków, prof. dr hab. Henryk Kołoczek, 23.11.2007-22.11.2009
 • Fungistatyczne właściwości substancji izolowanych z wybranych roślin należących do rodziny Apiaceae, prof. dr hab. Zbigniew Burgieł, 09.11.2006-08.11.2009
 • Identyfikacja mitochondrialnych i jądrowych czynników związanych ze sterylizującym działaniem cytoplazym Brassica nigra na rośliny kalafiora (Brassica olercea botrytis), dr Marek Szklarczyk, 05.04.2006-04.04.2009
 • Właściwości prozdrowotne produktów i przetworów uzyskanych metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi — analiza porównawcza, dr Maciej Gąstoł, 22.04.2009-05.12.2009
 • Wpływ białka SN1 ziemniaka na podniesienie niespecyficznej odporności marchwi na porażenie przez patogeny, dr hab. Rafał Barański, 22.03.2007-21.03.2009
 • Wpływ formy azotu nawozowego i zróżnicowanego promieniowania PAR na właściwości antyoksydacyjne owoców papryki (Capsicum annuum) oraz bioakumulację azotanów i azotynów, prof. dr hab. Maria Leja, 05.04.2006-04.04.2009
 • Wpływ współrzędnej uprawy bobu (Vicia faba L.) z facelią (Phacelia tanacetifolia Benth.) na występowanie szkodników i ich wrogów naturalnych, prof. hab. dr hab. Andrzej Wnuk, 09.11.2006-08.11.2009

Rok zakończenia: 2008

 • Galicyjskie dworce kolejowe w krajobrazie Polski południowej. Problemy ochrony konserwatorskiej w obliczu likwidacji linii kolejowych, dr Leszek Bylina, 21.03.2005-20.02.2008
 • Identyfikacja i analiza sekwencji transpozonowych w genomach roślin, dr Dariusz Grzebelus, 09.10.2006-08.10.2008
 • Molekularna i biochemiczna analiza mieszańców międzygatunkowych różanecznika (Rhododendron sp.) oraz ich form rodzicielskich — ocena mrozoodporności i przydatności do tworzenia nowych odmian ogrodowych w Polsce, dr hab. Piotr Muras, 24.05.2005-23.05.2008
 • Możliwość wykorzystania chitozanu i Pythium oligandrum w ochronie ziemniaka, prof. dr hab. Halina Kurzawińska, 31.10.2005-30.10.2008
 • Opracowanie sposobu produkcji wysokiej jakości zarodków somatycznych narcyza (Narcissus L.) w kulturach płynnych, dr Małgorzata Malik, 28.11.2005-27.11.2008
 • Wpływ czynników stresowych na rozwój wegetatywny i generatywny roślin oraz plon i wartość biologiczną owoców oberżyny (Solanum melongena L.) w uprawie polowej, dr Agnieszka Sękara, 05.10.2005-04.02.2008
 • Wpływ tlenu i ditlenku na zachowanie robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera), dr hab. Krystyna Czekońska, 28.09.2005-37.03.2008

Rok zakończenia: 2007

 • Automatyczne rozpoznawanie podgatunków pszczoły miodnej, dr Adam Tofilski, 24.03.2005-23.03.2007
 • Badania nad nowymi gatunkami grzybów powodujących brudną plamistość jabłek, prof. dr hab. Marek Grabowski, 18.05.2004-17.05.2007
 • Konstrukcja biocenoz mikroorganizmów degradujących uciążliwe zanieczyszczenia środowiska naturalnego, prof. dr hab. Henryk Kołoczek, 13.10.2004-12.10.2007
 • Opracowanie markerów molekularnych sprzężonych z cechą odporności na rizomanię i ich wykorzystanie do selekcji materiałów hodowlanych, dr Dariusz Grzebelus, 1.01.2006-31.12.2007
 • Proekologiczne nawożenie warzyw azotem metodą depozytu amonowego i dokarmiania pozakorzeniowego, prof. dr hab. Włodzimierz Sady, 8.11.2004-7.11.2007
 • Skład gatunków, występowanie oraz szkodliwość roślinożernej entomofauny z wybranymi gatunkami drzew liściastych w terenach zieleni miejskiej Krakowa, prof. dr hab. Kazimierz Wiech, 23.06.2006-21.03.2007
 • Wykorzystanie markerów molekularnych do selekcji form rodzicielskich dla mieszańców heterozyjnych, dr Marek Szklarczyk, 1.01.2006-31.12.2007
 • Zastosowanie osłon foliowych z surowców recyklingowanych do sterowania wzrostem, plonowaniem i wartością biologiczną wybranych warzyw liściowych, dr hab. Piotr Siwek, 8.06.2004-7.06.2007


Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies